โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Alibaba Global E-Commerce Talent - Train the Trainers
หลักการและเหตุผล

       ตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งแสดงเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เต็มศักยภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริมการพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ทันสมัย สร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมาย มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นความสำคัญในการพลิกฟื้นภาคการพาณิชย์และการลงทุน ให้ทันกับพลวัตเศรษฐกิจของประเทศและของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy)  ภาคการศึกษาจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรและกำลังคน เพื่อรองรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

       มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ร่วมมือกับวิทยาลัยธุรกิจอาลีบาบา (Alibaba Business School) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดหลักสูตร Alibaba Global E-Commerce Talent Train the Trainers เพื่อพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวกับ E-commerce ในสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (Alibaba Certified Trainer) และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถด้าน E-commerce ได้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะต้องนำความรู้ และประสบการณ์ไปถ่ายทอดในวิชาที่เกี่ยวกับ E-commerce ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และทำการประเมินผลโดยใช้ข้อสอบจากอาจารย์ผู้สอนชาวไทยและคลังข้อสอบของ Alibaba เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เกี่ยวกับ E-commerce ในสถาบันอุดมศึกษาได้รับความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (Alibaba Certified Trainer)
2. เพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนสามารถนำความรู้ด้าน E-commerce ไปถ่ายทอดให้กับนิสิต นักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วิทยากร
Steven Zheng CEO, Hangzhou Kefan Import and Export Co., Ltd
Savananh Cheng CEO of Guangzhou Awins Training Co.,Ltd & Guangzhou Yixin International holding Co.,Ltd
ดร. อนุกูล แต้มประเสริฐ ที่ปรึกษาเลขาธิการ สำนักงานเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)