ลำดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ มหาวิทยาลัย สถานะ
1 ผศ.ดร.กฤช จรินโท วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
2 นายจตุรงค์ สุวรรณชิวหกุล วิทยาศาสตร์ หอการค้าไทย ได้เข้าร่วมโครงการ
3 นางจิราพร ระโหฐาน บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตรบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
4 นางสาวจิราภรณ์ วงศ์ใหญ่ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ
5 นางสาวจุรีรัตน์ สารรัตน์ อัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
6 นางสาวชณัญพัชร์ จรัสอาภารัศมิ์ วิทยาศาสตร์ หอการค้าไทย ได้เข้าร่วมโครงการ
7 ผศ.ดร.ชลธิศ ดาราวงษ์ บัณฑิตวิทยาลัย ศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการ
8 นางชัชราวรรณ มีทรัพย์ทอง บริหารธุรกิจ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
9 นายชัยณรงค์ ชัยจินดา บริหารธุรกิจ ศรีปทุม วิทยาเขชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
10 นางสาวฐิติยา กลบสันเทียะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
11 นางสาวณธภร ธรรมบุญวริศ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
12 นายณภัทร ศรีนวล บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
13 นายณมณ ศรหิรัญ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
14 นางสาวณัฐพร นันทจิระพงศ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
15 นางสาวทัศนีย์ รอดมั่นคง ครุศาสตร์ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ
16 นายธนพล พุกเส็ง วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
17 ว่าที่ร้อยตรีธนภณ นิธิเชาวกุล การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
18 นายธนยศ กุลฑล วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
19 นายธวัชชัย ตุลาพรชัย คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
20 น.สธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค บริหารธุรกิจ ศรีปทุม ได้เข้าร่วมโครงการ
21 นางสาวธารารัตน์ พวงสุวรรณ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
22 นางสาวธินิกานต์ สังข์สุวรรณ การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
23 ดร.ธีทัต ตรีศิริโชติ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
24 นายธีร์รัฐ รัฐรวีฐากรณ์ บริหารธุรกิจ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
25 นางปิยาภรณ์ รัตโนภาส วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
26 ดร.พิมสิริ ภู่ตระกูล บริหารธุรกิจ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
27 นางสาวภัญนภัส พฤกษากิจ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการ
28 นางสาวมธุรพจน์ ศรีโพนทอง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
29 นางระพีพร ศรีจำปา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ บูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
30 นางสาวรุ่งอาทิตย์ บูชาอินทร์ ภูมิสารสนเทศศาตร์ บูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
31 นางสาวลลิลธร นรางกูลย์ การตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ได้เข้าร่วมโครงการ
32 ดร.ลั่นทม จอนจวบทรง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกีรยติ ได้เข้าร่วมโครงการ
33 ผศ.ดร.วอนชนก ไชยสุนทร คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมโครงการ
34 น.ส.วัชราภรณ์ จูฑะรงค์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ
35 นายศักชัย อรุณรัศมีเรือง บริหารธุรกิจ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
36 นายศักดิ์ดา หวานแก้ว โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
37 นางสาวศิรินนา คำทะเนตร ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมโครงการ
38 นายสมบัติ ธำรงสินถาวร การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เข้าร่วมโครงการ
39 ดร.สิงหะ ฉวีสุข คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้เข้าร่วมโครงการ
40 นายสิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ วิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมโครงการ
41 นางสาวสุกัญญา สุภาวดี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รอตรวจสอบคุณสมบัติ
42 นางสาวสุนิดา ธิว่อง วิทยาลัยนานาชาติ และนวัตกรรมดิจิทัล เชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ
43 นางสุภาพ วงศ์ศรีสุนทร วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวตกรรมและการบัญชี หลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เข้าร่วมโครงการ
44 นายอนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล วิทยาลัยนานานวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมโครงการ
45 นายอนุพงค์ หนูมาก บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เข้าร่วมโครงการ
46 นายอรรถพล ธรรมไพบูลย์ บริหารธุรกิจ หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ
47 นางสาวอาภรณ์ ภู่เผือก หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์ ได้เข้าร่วมโครงการ
48 นายเจตดิลก ยังอุ่น วิทยาศาสตร์ หอการค้าไทย ได้เข้าร่วมโครงการ
49 นางสาวเปรมรัตน์ พูลสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมโครงการ